05 Mar

image012

 

  • Littérature / Letërsi

Përurimi i Sallës Franceze të Leximit në Bibliotekën Kombëtare
5 mars ora 11:00 – Biblioteka Kombëtare, Ndërtesa e vjetër, Rr. “George W. Bush”

Ambasada e Francës dhe Biblioteka Kombëtare janë bërë bashkë për t’i ofruar publikut një sallë leximi që i dedikohet letërsisë franceze dhe frankofone. Ju mund të zbuloni atje klasikët e mëdhenj si dhe veprat më bashkëkohore. Kjo sallë polivalente do të presë gjithashtu takime dhe debate idesh.
Organizuar nga : Biblioteka Kombëtare, Ambasada e Francës


Inauguration de la Salle de Lecture Française de la Bibliothèque Nationale
5 mars à 11h – Bibliothèque Nationale, ancien immeuble, rue “George W. Bush”

L’Ambassade de France et la Bibliothèque Nationale se sont associées pour offrir au public une salle de lecture dédiée à la littérature française et francophone. Vous pourrez y découvrir les grands classiques comme les œuvres les plus contemporaines. Cette salle polyvalente accueillera également rencontres et débats d’idées.
Organisé par : Bibliothèque Nationale d’Albanie, Ambassade de France

 

  • Conférence / Konferencë

Të promovohet barazia gjinore nëpërmjet formimit profesional dhe sipërmarrjes
6 mars ora 9:00 – Europe House

Ky Forum i dytë i grave frankofone do të jetë një takim i aktorëve të ndryshëm vendas dhe të huaj, për promovimin e dialogut dhe shkëmbimeve mbi barazinë gjinore në Shqipëri,  dhe këtë vit veçanërisht mbi formimin profesional të grave të reja shqiptare.
Frëngjisht-shqip (përkthim simultan)
Organizuar nga : Agjencia Universitare e Frankofonisë, Universiteti i Tiranës, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Franko-Shqiptare, Ambasada e Francës


Promouvoir l’égalité femme-homme à travers la formation professionnelle et l’entrepreneuriat
6 mars à 9h – Europe House (Palais des Congrès)

Ce IIème Forum des femmes francophones se veut un rendez-vous de divers acteurs, locaux et internationaux, pour promouvoir le dialogue et les échanges sur l’égalité femme-homme en Albanie, et particulièrement cette année autour de la formation professionnelle des jeunes femmes albanaises.
Français-albanais (traduction simultanée)
Organisé par : Agence universitaire de la Francophonie, Université de Tirana, Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Albanaise, Ambassade de France