27 Feb

Lutemi bashkëlidhur do të gjeni materialet lidhur me mundësitë për Grante Individuale 1.MSCA- Marie Curie Sklodowska Actions si dhe  European Research Council Grants që ofron Programi Kuadër i BE-se për Kërkim Shkencor Horizon 2020.
Këto Grante Individuale për kërkues që janë në fazë të ndryshme të karrierës së tyre  i përkasin periudhës së aplikimit 2018-2020.
Gjithashtu bashkëlidhur mund te gjeni një material informues lidhur me mundësitë që ofrohen për përdorimin e infrastrukturës kërkimore në vartësi të interesit e fushës së kërkimit nga  JRC- Joint Research Center , CEU – Central European Initiative , EIT – European Institute of Technology.
Për çdo pyetje ose paqartësi, lutemi mund të kontaktoni me z. Julian Zami, specialist i AKKSHI-t me adrese emaili:
.