09 Oct

Bashkëngjitur gjeni Shpallje të Konferencës që do të organizohet nga Departamenti i së Drejtës Publike. Ju sjellim në vëmendje se data e organizimit të konferencës do të jetë Ditë e premte, datë 17 nentor 2017.

 

THIRRJE PER PJESEMARRJE

CALL FOR PARTICIPATION