Dokumentacioni i nevojshëm për perfitimin nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per studentet e sistemit Bachelor me kohe te plote sipas vkm 40, datë 23.01.2019

PËR DOKUMENTACIONIN QË DUHET TË DORËZOJNË KATEGORITË E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË QË PËRFITOJNË PËRGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020
October 11, 2019
Dokumentacioni i nevojshëm për perfitimin e burses financiare per studentet e sistemit Bachelor me kohe te plote sipas VKM-së nr. 39, datë 23.01.2019
October 11, 2019
Dokumentacioni i nevojshëm për perfitimin nga perjashtimi i tarifes se shkollimit per studentet e sistemit Bachelor me kohe te plote sipas vkm 40, datë 23.01.2019
PikaKategoriaDokumentacioni I nevojshëm
i)Studentet, familjet e të cilëve trajtohen me ndihme ekonomikeÇertifikate familjare, kopje karte indentiteti, Vertetim nga Njesia administrative vendore që familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike
ii)Bashkëshortët që kanë fëmijë dhe janë të dy
studentë, përfitojnë secili bursë financiare;
Çertifikate familjare, kopje id, Vertetim studenti nga institucionet publike IAL
iii)Studentët, persona me aftësi të kufizuara, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar;Kopje karte indentiteti, Vertetim I pagesës nga DRSHS, Kopje e vendimit të K.M.C.A.P
iv)Studentët që i kanë të dy prindërit me aftësi
të kufizuara, të vërtetuar me vendim të
Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar
Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, Vertetim I pagesës nga DRSHS, Kopje e vendimit të K.M.C.A.P për të dy prindërit.
v)Studentët që i kanë të dy prindërit
pensionistë ose njërin prind pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton
Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, Vertetim I pagesës pensionit nga DRSHS, 
vi)Studentët, të tretët në radhën e fëmijëve e lart, të cilët vijnë nga familje me tre fëmijë e më shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartëÇertifikate familjare, kopje karte indentiteti, Vertetimi që të dy fëmijët e parë janë studentë ne IAL Publike.
vii)Studentët që kanë përfituar statusin e
jetimit, deri në moshën 25 vjeç;
 Kopje karte indentiteti, vertetim  të statusit të jetimit.
viii) Studentët që kanë humbur kujdestarinë
prindërore me vendim gjykate të formës së prerë,deri në moshën 25 vjeç;
Çertifikate familjare, kopje karte indentiteti, vendim gjykate të formës së prerë
ix)Studentët që janë identifikuar si viktima të
trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore, deri në moshën 25 vjeç;
 Kopje id, Vertetim nga Ministria e Brendshme
x)Studentët që janë fëmijë të punonjësve të
Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe
Ankesat, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të
Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.
 Kopje karte indentiteti, Shkresa  nga Ministria përkatëse.
xi) Studentët romë dhe egjiptianë, të cilët do të
identifikohen nëpërmjet vetëdeklarimit
 Kopje karte indentiteti, Formulari i vetedeklarimit
xii)Studentët, fëmijë të ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie.” Çertifikate familjare , kopje karte indentiteti, vërtetimi  nga instituti i të perndjekurve politike.
AFATI I DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT ËSHTË NGA DATA 14.10.2019-08.11.2019