Përgjigjet e tezës së provimit të lëndës “E drejtë familjare”

Hapet Thirrja për Bursa për Studentët të Programit Erasmus +
March 12, 2019
Studentet e meposhtem duhet te hapin nr. llogarie prane bankes Credins dhe ta paraqesin brenda dates 15.03.2019 ne zyren e Finances.
March 13, 2019
Përgjigjet e tezës së provimit të lëndës “E drejtë familjare”
Përgjigjet e tezës së provimit të lëndës “E drejtë familjare”
Teza 1 Teza 2 Teza 3 Teza 4 Teza 5 Teza 6 Teza 7 Teza 8
1 B 1 A 1 A 1 C 1 C 1 B 1 A 1 A
2 D 2 C 2 D 2 C 2 C 2 D 2 C 2 D
3 D 3 B 3 C 3 A 3 A 3 D 3 B 3 C
4 A 4 D 4 D 4 D 4 D 4 A 4 D 4 D
5 B 5 A 5 C 5 B 5 B 5 B 5 A 5 C
6 C 6 C 6 B 6 A 6 A 6 C 6 C 6 B
7 B 7 A 7 A 7 D 7 D 7 B 7 A 7 A
8 B 8 D 8 C 8 C 8 C 8 B 8 D 8 C
9 A 9 D 9 A 9 C 9 C 9 A 9 D 9 A
10 C 10 A 10 C 10 A 10 A 10 C 10 A 10 C
11 D 11 B 11 D 11 B 11 B 11 D 11 B 11 D
12 A 12 D 12 D 12 B 12 B 12 A 12 D 12 D
13 B 13 C 13 C 13 B 13 B 13 B 13 C 13 C
14 D 14 B 14 C 14 A 14 A 14 D 14 B 14 C
15 B 15 C 15 B 15 C 15 C 15 B 15 C 15 B
16 B 16 D 16 C 16 B 16 B 16 B 16 D 16 C
17 C 17 B 17 A 17 A 17 A 17 C 17 B 17 A
18 A 18 C 18 C 18 D 18 D 18 A 18 C 18 C
19 C 19 C 19 C 19 D 19 D 19 C 19 C 19 C
20 A 20 D 20 D 20 D 20 D 20 A 20 D 20 D
21 A 21 B 21 D 21 D 21 D 21 A 21 B 21 D
22 D 22 C 22 A 22 A 22 A 22 D 22 C 22 A
23 B 23 D 23 B 23 B 23 B 23 B 23 D 23 B
24 D 24 C 24 D 24 A 24 A 24 D 24 C 24 D
Casus 1 Casus 1 Casus 1 Casus 1 Casus 1 Casus 1 Casus 1 Casus 1
1 C 1 A 1 B 1 A 1 A 1 C 1 A 1 B
2 C 2 D 2 D 2 D 2 D 2 C 2 D 2 D
3 B 3 C 3 C 3 D 3 D 3 B 3 C 3 C
4 A 4 D 4 A 4 B 4 B 4 A 4 D 4 A
Casua 2 Casus 2 Casus 2 Casus 2 Casus 2 Casus 2 Casus 2 Casus 2
1 B 1 C 1 B 1 C 1 C 1 B 1 C 1 B
2 D 2 B 2 B 2 D 2 D 2 D 2 B 2 B
3 C 3 A 3 D 3 D 3 D 3 C 3 A 3 D