Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë në vitin akademik 2018-2019, do të jetë në datat 7 shtator – 12 tetor 2018.

URDHËR NR.33, DATË 12.09.2018
September 12, 2018
Kandidatët konkurentë për personel akademik me kohë të pjesshme pranë Fakultetit të Drejtësisë UT, në semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019, duhet të paraqesin këtë dokumentacion:
September 19, 2018
Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë në vitin akademik 2018-2019, do të jetë në datat 7 shtator – 12 tetor 2018.

UDHËZIM NR.26, DATË 30.07.2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHEZIMIN NR.18, DATË 21.05.2018 “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2018-2019.