November 12, 2019

CEREMONIA E DIPLOMIMIT 2018 – 2019

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT SE CEREMONIA E DIPLOMIMIT PËR STUDENTËT E PROGRAMIT BACHELOR DHE MASTER TË CILËT KANË PËRFUNDUAR STUDIMET NË VITIN AKADEMIK 2018 – 2019, […]
November 7, 2019

Thirrje për Konferencë Shkencore Kombëtare – Departamenti i së Drejtës Penale 19 Dhjetor 2019

November 6, 2019

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT QË KANË PERFUNDUAR STUDIMET BACHELOR NË FAKULTETIN E DREJTËSISË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS, SE AFATI PËRFUNDIMTAR PËR APLIKIMIN NË PROGRAMIN MASTER PËR […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.