March 18, 2019

Kërkohet propozimi i Dekanatit të Fakultetit për anëtarë të Këshillit të Etikës i UT

      KLIKO -> NJOFTIM         .
March 13, 2019

Studentet e meposhtem duhet te hapin nr. llogarie prane bankes Credins dhe ta paraqesin brenda dates 15.03.2019 ne zyren e Finances.

EMER ATESI MBIMER TREJSI YLLI DEDJA INES FATMIR ÇELA EGNIS GEJS SEJFULLAI REI EDMOND HOXHA ANDRIA ALEKSANDER MUÇKO RIELSA ALEKS LICA SARA ARJAN DURO JORGO PETRAQ […]
March 13, 2019

Përgjigjet e tezës së provimit të lëndës “E drejtë familjare”

Përgjigjet e tezës së provimit të lëndës “E drejtë familjare” Teza 1 Teza 2 Teza 3 Teza 4 Teza 5 Teza 6 Teza 7 Teza 8 […]

Rreth fakultetit

Fakulteti i Drejtësisë është themeluar në vitin 1954, me emrin “Instituti i Lartë Juridik”. Pas krijimit të Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Lartë Juridik u përfshi në këtë Universitet, si një nga të shtatë fakultetet, me emrin “Fakulteti i Drejtësisë”.Në vitin 1965, u riorganizua dhe u quajt “Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike”, ku u përfshinë dega e shkencave politike dhe ajo e drejtësisë. Këto degë përgatitnin, përkatësisht, specialistë të profilit politik për organet qendrore e lokale të pushtetit dhe juristë për organet e drejtësisë dhe të administratës shtetërore. Në vitin 1967, pranë këtij Fakulteti u çel edhe dega e gazetarisë, e cila përgatiste gazetarë për organet e shtypit dhe të Radio-Televizionit Shqiptar. Në vitin 1991, dega e drejtësisë u nda nga ajo e filozofisë, e cila kishte zëvendësuar degën e shkencave politike. U krijuan kështu dy fakultete të veçanta, ndërsa dega e gazetarisë u transferua në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.